Thẻ: sắc

Tài không đi đôi với sắc thì cũng chỉ là vô dụng?

Tài không đi đôi với sắc thì cũng chỉ là vô dụng?

“Thời đại trước, đi xin việc mà con trai không vuốt keo, xịt gôm, mặt mũi sáng sủa,...